فهرست آزمایش های سنجش داده ها (TDM)

 

• Digoxin
• Phenobarbital
• Phenytoin
• Carbamazopin
• Acetaminophen
• Theophilin