فهرست آزمایش های سنجش داده ها (TDM)

 

  • Digoxin
  • Phenobarbital
  • Phenytoin
  • Carbamazopin
  • Acetaminophen
  • Theophilin
  • Cyclosporin or Sandimune
  • Ceruloplasmin
  • Valproic asid or Depakine
  • Vancomycine
  • Carbamazapin or Tegretol


 •